74. ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.16 เมตร เท่ากับ พ.ศ. 2561 และมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.14 เมตร และต่ำกว่า พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของ ณ สถานีเกาะหลัก มีแนวโน้มคงที่ แต่ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีเกาะตะเภาน้อยแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมอุทกศาสตร์, 2563)

ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ความสูงคิดจากระดับทะเลปานกลาง
ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล